Chapter 5. Frege stílusú kalkulus

A modern logika egyik első nagy eredménye Gottlob Frege (1848-1925) német matematikus logikai rendszere. Bár Frege a rendszere felépítése során minden lépést szemantikai okokkal indokolt, nem hozott létre olyan szemantikai felépítést logikájához, mint amit a Bevezetésben megadtunk. Frege logikai rendszere szintaktikai felépítésű rendszer, kalkulus volt. A fejezetben egy a Frege rendszeréhez stílusában hasonló predikátumkalkulust mutatunk be.

5.1. A predikátumkalkulus

Definíció Az

,

és

szimbólumok.

 • A predikátumkalkulus alapsémái :

 • A predikátumkalkulus levezetési szabályai :

  Equation 5.. 


Ha az

és

szimbólumokat egy elsőrendű logikai nyelv formuláival helyettesítjük,

a nyelv változója,

pedig term, akkor az alapsémákból alapformulákat kapunk, a levezetési szabályok segítségével pedig egy vagy két (vonal feletti) formulából levezetünk egy (vonal alatti) harmadikat.

Tétel

 • A predikátumkalkulus alapformulái logikai törvények.

 • .

 • Ha

  és

  akkor

Definíció A fomulafa és magasságának induktív definíciója:

 1. Minden

  formula

  magasságú formulafa, melyben

  alsó formula, és nincs nála feljebb levő formula.

 2. Ha

  és

  magasságú olyan formulafák, melyben az alsó formulák

  és

  alakúak, akkor az

  Equation 5.. 


  alakzat is formulafa. A nyert formulafában

  az alsó formula, melynél

  és

  minden formulája feljebb van. A formulafa magassága pedig

  .

 3. Ha

  magasságú olyan formulafa, amelyben az alsó formula

  , akkor az

  Equation 5.. 


  alakzat is formulafa.

  alsó formula, melynél

  minden formulája feljebb van, és a formulafa magassága

  .

 4. Minden formulafa az 1–3. szabályok véges sokszori alkalmazásával áll elő.

A formulafában azok a formulák, melyeknél nincs feljebb levő, vagy alapformulák, vagy ún. hipotézisek .

Definíció A levezetésfa egy formulafa, melyben ha

-ból az általánosítás szabályával akarjuk a

-t nyerni, akkor

nem paraméter egyetlen, a

-nál feljebb levő hipotézisben sem.

Példa Jellemezzük az alábbi formulafát:

magasságú formulafa alsó formula:

alapformula:

hipotézis:

Definíció A

véges formulahalmazból az

formula levezethető , ha van olyan levezetésfa, melyben

alsó formula, és a hipotésisek mind elemei

-nak. (Jelölése

, az alakzat neve szekvencia .) Ha

üres, akkor

hipotézismentesen vezethető le a kalkulusban (jelölése

).

Példa Bizonyítsuk be, hogy

.

Tétel [A predikátumkalkulus helyessége.] Ha

, akkor

.

Bizonyítás A

szekvenciát megalapozó levezetésfa magassága szerinti indukcióval bizonyítunk. Legyen a levezetésfa magassága

.

 1. esetén

  • vagy alapformula

   , ekkor

   , így nyilván

   is.

  • vagy

   , azaz hipotézis, ekkor minden olyan interpretációban és értékelés mellett, amikor minden hipotézis igaz, nyilván

   is igaz, tehát

   .

 2. Az indukciós feltevésünk szerint legyen igaz az állítás minden

  -nél nem magasabb levezetésfa esetén.

 3. Legyen most

  . Ha a

  szekvenciát megalapozó levezetésfát

  • a modus ponens levezetési szabállyal nyertük: a

   és

   szekvenciákat megalapozó, legfeljebb

   magasságú levezetésfákból. Az indukciós feltevés miatt ekkor igaz az állítás, tehát

   és

   . De minden olyan interpretációban és értékelés mellett, amikor a

   -beli hipotézisek mind igazak, ezek szerint igazak ezen interpretációkban és értékelések mellett az

   és az

   formula is, így a

   formula is. Tehát

   is.

  • az általánosítás szabályával nyertük,

   tehát

   alakú: az

   magasságú levezetésfa, amiből nyertük, a

   szekvenciát alapozza meg, ahol

   . Az indukciós feltevés miatt ekkor igaz az állítás, tehát

   . De minden olyan interpretációban és értékelés mellett, amikor a

   -beli hipotézisek mind igazak, ezek szerint igaz ezen interpretációkban és értékelések mellett az

   is. Mivel

   , a

   -beli formulákat igazzá tevő értékelésekben

   -et bárhogy lehet értékelni, így az

   is

   bármilyen értékelése esetén igaz, tehát a

   is. Ezért

   .

Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

Tétel [A predikátumkalkulus teljessége.] Ha

, akkor

. A tétel legismertebb bizonyítását Leon Henkin (1921-2006) amerikai matematikus adta meg (ez például [Smullyan]-ben is megtalálható).