Chapter 6. Gentzen kalkulusai

A predikátumkalkulusban egy levezetés megkonstruálása gyakran nagyon kényelmetlen. Egyszerű formulák levezetése is lehet hosszadalmas, ráadásul a levezetések nem nagyon hasonlítanak a szokásos érvelésekre. 1934-ben Gerhart Gentzen (1909-1945) német logikus olyan levezetési rendszert dolgozott ki, mely szabályai a Frege stílusú kalkulusokénál jóval közelebb állnak a gyakorlatban használt érvelés lépéseihez. Gentzen saját rendszerét a Frege stílusú rendszerekkel szembeállítva a természetes levezetés kalkulusának nevezte.

Tágabb értelemben természetes levezetési rendszereknek szokták nevezni a Gentzen eredeti kalkulusához közel álló, de azzal nem tökéletesen megegyező levezetési rendszereket is. Ezek közös jellemzője, hogy bár használhatnak alapformulákat is, alapvetően mégis levezetési szabályokra épülnek.

Most megadjuk a klasszikus elsőrendű logika egy olyan természetes levezetési rendszerét, mely nagyon közel áll Gentzen eredeti kalkulusához. A predikátumkalkulushoz hasonlóan ez a rendszer is helyes és teljes, tehát bizonyos értelemben sem nem több, sem nem kevesebb annál. Az alapvető különbség a hipotézisektől a levezetendő formuláig való eljutás módjában áll.

Hogy megkönnyítsük a levezethetőségi reláció fennállásának igazolását, levezetési sémákra vonatkozó segédszabályok egy egész rendszerére támaszkodunk. A segédszabályok állításokat jelölnek: ha adva van(nak) a vonal feletti szekvenciá(ka)t megalapozó predikátumkalkulusbeli levezetésfa(ák), akkor megkonstruálható a vonal alatti szekvenciát megalapozó levezetésfa is. Segítségükkel a predikátumkalkulusbeli levezethetőség igazolható a levezetés tényleges megkonstruálása nélkül. Továbbá a természetes levezetés technikájának szabályai szoros analógiát mutatnak a matematikai érvelés gyakorlatával, ami megkönnyíti a szekvenciák igazolását.

A természetes levezetés technikája mellett Gentzen kidolgozott egy másik - ún. szekventekkel dolgozó kalkulust is. A szekventkalkulus is igen kényelmesen használható, mivel a levezetési szabályok egyszerűen és a levezetendő szekventben szereplő formulák szerkezete által meghatározott sorrendben alkalmazhatók.

6.1. A természetes levezetés

Definíció Az

,

és

szimbólumok.

 • Az azonosság törvénye

  Equation 6.. 


 • Strukturális szabályok

  Equation 6.. 


 • Logikai szabályok

  Equation 6.. 


  Equation 6.. 


Ha az

és a

szimbólumokat elsőrendű formulákkal, a

és

szimbólumokat formulák multihalmazaival helyettesítjük,

a nyelv változója és

term, akkor predikátumkalkulusbeli levezethetőségre vonatkozó állításokat nyerünk.

Az azonosság törvénye – egyedül itt nincs vonal – például azt állítja, hogy bármely

formulahalmazból és az

formulából mint hipotézisekből levezethető a predikátumkalkulusban

. Az állítás bizonyítása egyszerű: egyetlen formulából, az

-ból álló levezetésfa bizonyítja. A strukturális szabályok igazolása is nagyon egyszerű. A bővítés és a szűkítés szabálya esetén a vonal feletti szekvenciát megalapozó levezetés egyúttal a vonal alatti szekvenciát megalapozó levezetés is. A vágás szabályát a dedukció-tétel részletes bizonyítása után vizsgáljuk meg.

Tétel [Dedukció-tétel.] Ha

akkor

Bizonyítás A

szekvenciát megalapozó levezetésfa magassága szerinti indukcióval bizonyítunk. Legyen a levezetésfa magassága

.

 1. esetén

  • vagy alapformula

   , vagy

   , ekkor

   így

  • vagy

   . De ekkor

 2. Az indukciós feltevésünk szerint legyen igaz az állítás minden

  -nél nem magasabb levezetésfa esetén.

 3. Legyen most

  . Ha a

  szekvenciát megalapozó levezetésfát

  • a modus ponenssel nyertük

   és

   szekvenciákat megalapozó, legfeljebb

   magasságú levezetésfákból. Az indukciós feltevés miatt ekkor igaz az állítás, tehát

   és

   .

   Tehát

  • az általánosítás szabályával nyertük,

   tehát

   alakú. Az

   magasságú levezetésfa, amiből nyertük, a

   szekvenciát alapozza meg, ahol

   . Az indukciós feltevés miatt ekkor igaz az állítás, tehát

   .

   Tehát

Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

A vágás szabályára visszatérve: a dedukciós tétel szerint ha

, akkor

. Ekkor viszont a

-t és a

-t igazoló levezetések konkatenációja megalapozza

-t.

A logikai szabályok igazolása sem nehéz. Néhány szabály bizonyításának ötletét vázoljuk.

 1. Az implikáció bevezetésének szabálya épp a dedukciós tétel.

 2. Az implikáció eltávolításának a szabálya: Ha adottak a

  és a

  állításokat megalapozó levezetések, a kettő konkatenációja után alkalmazható a modus ponens, és így épp

  -nek egy, a

  -ból való levezetését állítottuk elő.

 3. A diszjunkció bevezetése: Ha adott

  -ból

  -nak a levezetése, akkor az

  alapformulát beírva a levezetésbe alkalmazhatjuk a modus ponenst, és máris megkaptuk a

  -ból az

  egy levezetését.

 4. A diszjunkció eltávolítása: Ha adottak a

  és a

  állításokat megalapozó levezetések, akkor a dedukciós tétel miatt elkészíthető a

  és a

  állításokat megalapozó levezetések is. Ezt a két levezetést konkatenáljuk, és írjuk le az

  Equation 6.. 


  alapformulát. Kétszer alkalmazva a modus ponenst megalapoztuk, hogy

  . Írjuk be a levezetésbe a vonal alatti szekvenciából az

  hipotézist, és ha most újból alkalmazzuk a modus ponenst, megkapjuk a

  -t megalapozó levezetést.

 5. Az univerzális kvantor bevezetésének szabálya éppen az általánosítás szabálya.

 6. Az univerzális kvantor eltávolításának szabálya: Ha adott a

  szekvenciát megalapozó levezetés, akkor a

  alapformulát beírva a levezetésbe alkalmazhatjuk a modus ponenst, és máris megkaptuk

  egy levezetését

  -ból.

 7. Az egzisztenciális kvantort bevezető szabály: Ha adott a

  szekvenciát megalapozó levezetés, akkor írjuk be az

  alapformulát a levezetésbe, és alkalmazzuk a modus ponenst. Így

  -ból levezettük

  -t.

 8. Az egzisztenciális kvantor eltávolításásának szabálya: A

  szekvenciát megalapozó levezetésből a dedukciós tétel miatt elkészíthető a

  szekvenciát megalapozó levezetés is. Ebből az általánosítás szabálya miatt – mivel

  adódik. Ha most a levezetésbe beírjuk a

  alapformulát (lényeges, hogy

  ), alkalmazhatjuk a modus ponenst. Ezzel megkapjuk a

  egy levezetését

  -ból. A dedukciós tétel újbóli alkalmazásával pedig igazoltuk, hogy

  .

A gyakorlatban a természetes technikai szabályokat inkább ,,alulról felfelé'' szoktuk alkalmazni: amikor igazolni kell egy vonal alatti állítást, elegendő bebizonyítani, hogy a vonal feletti állítások igazak. Ekkor világosan látható, hogy a felsorolt szabályok elég jól tükrözik a matematikusok által széles körben használt bizonyítási módszereket.

 • Például a diszjunkció eltávolítása megfelel az esetelemzés módszerének . Ha le kell vezetni

  -ből

  -t, akkor az esetelemzés a következőképpen történik: ha

  igaz, akkor vagy

  , vagy

  igaz, ezért elegendő két esetet megvizsgálni. Külön-külön le kell vezetni

  -ból

  -t és

  -ből

  -t.

 • A negáció bevezetése a matematikai gyakorlatban az indirekt bizonyítás , azaz az ellentmondáshoz való visszavezetés módszere . Hogy bebizonyítsuk

  -t, elegendő – feltéve, hogy

  teljesül – ellentmondáshoz jutni, vagyis egy

  -t kiválasztva

  -ból levezetni

  -t és

  -t is.

Példa Bizonyítsuk be természetes technikával, hogy

Equation 6.. 


Felvetődhet az a kérdés is, hogy ha egy formulahalmazból a predikátumkalkulusban levezethető egy formula, akkor ezt be tudjuk-e mindig bizonyítani csupán a természetes levezetés technikájával.

Tétel Ha

, akkor ez belátható a természetes technikával. Bizonyítás A

szekvenciát megalapozó levezetésfa magassága szerinti indukcióval bizonyítunk. Legyen a levezetésfa magassága

.

 1. esetén

  • vagy alapformula, ekkor

   belátható a természetes technikával (ezeket a bizonyításokat az olvasóra bízzuk), így – a bővítés szabálya alapján –

   is bizonyítható természetes technikával.

  • vagy hipotézis, azaz eleme a

   formulahalmaznak, akkor a

   az azonosság törvénye.

 2. Az indukciós feltevésünk szerint legyen igaz az állítás minden

  -nél nem magasabb levezetésfa esetén.

 3. Legyen most

  . Ha a

  szekvenciát megalapozó levezetésfát

  • a modus ponens levezetési szabállyal nyertük

   és

   szekvenciákat megalapozó, legfeljebb

   magasságú levezetésfákból. Az indukciós feltevés miatt ekkor ezek a szekvenciák megalapozhatók természetes technikával. Az implikáció eltávolításának a szabályával pedig a

   -t is bizonyítottuk.

  • az általánosítás szabályával nyertük a

   szekvenciát megalapozó

   magasságú levezetésfából. Az indukciós feltevés miatt ez a szekvencia megalapozható természetes technikával. Ekkor az univerzális kvantor bevezetésének szabályával a

   -t is bizonyítottuk.

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. Ezzel beláttuk azt is, hogy a természetes levezetés kalkulusa ekvivalens a predikátumkalkulussal, így bebizonyítottuk adekvátságát a klasszikus elsőrendű szemantikával.

Tétel [A természetes levezetés helyes és teljes.]

pontosan akkor látható be természetes levezetéssel, ha

.

Példa Bizonyítsuk be a természetes levezetés segítségével, hogy a

Equation 6.. 


formula logikai törvény.