Szoftvertechnológia

A kiadásért felel a Panem Könyvkiadó Kft. ügyvezetője, Budapest, 2009

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet, illetve annak részeit tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – közölni a kiadók engedélye nélkül.

2014


Tartalom

1. Bevezetés
Szoftvertechnológia oktatás új modellben.
A középfokú szofvertechnológia és a világ.
2. Alapfogalmak
Adat vagy információ?
Áramlás a forrás és a vevő között
Kódolás és dekódolás
Csatorna és zaj
Redundancia
Az információ értéke és mértéke
Jelsorozatok rendezettsége
Szintaktikai vizsgálat
Szemantikai vizsgálat
Pragmatikai vizsgálat
Az információ rendezettsége
3. Számok és számrendszerek
Helyi értékes számrendszerek
A számrendszer fogalma
A számrendszer alapszáma, helyi érték és alaki érték
Számok felírása polinom alakban
Egész rész polinom alakja
Tört rész polinom alakja
Egész számok átváltása tízes számrendszerből
Tört számok átváltása tízes számrendszerből
Kettes (bináris) számrendszer
Hexadecimális és kettes számrendszer kapcsolata
4. A digitális technika alapjai
Halmazelméleti alapfogalmak
A halmaz fogalma
Kiegészítő (komplementer) halmaz fogalma
Részhalmaz fogalma
Halmaz számossága
Logikai műveletek kételemű halmazokkal
and (és) kapu
nand (nemés) kapu
nor (negált vagy) kapu
xor (kizáró vagy) kapu
xnor (nem kizáró vagy) kapu
Bináris számok összeadása
„Félösszeadó”
„Félösszeadó” megvalósítása integrált áramkörökkel
Teljes összeadó
A teljes összeadó áramköri megvalósítása
Összeadás 4 vagy több biten
Bináris számok kivonása
„Félkivonó”
Teljes kivonó
A teljes kivonó áramköri megvalósítása
Teljes összeadó és teljes kivonó építése
Ledek és kapcsolók alkalmazása
NYÁK lemez
Szerelés
5. A számábrázolás alapjai
Pozitív egész számok ábrázolása
BCD ábrázolás
Gray kódolás
Prefixumok
Negatív egész számok ábrázolása
Egyes komplemens képzés
Kettes komplemens képzés
Műveletek egész számok között
Szorzás
Osztás
Lebegőpontos számábrázolás
Számok exponenciális alakja
Számok normál alakja
IEEEE szabvány
Ábrázolható számtartomány, túlcsordulás és alulcsordulás vizsgálata
A lebegőpontos számábrázolás szélsőséges esetei
Műveletek lebegőpontos számokkal
Lebegőpontos számok kerekítése
Lebegőpontos összeadás
Lebegőpontos kivonás
Lebegőpontos szorzás
Lebegőpontos osztás
6. Bevezetés az assembly programozásba
A számítógép memóriájának felépítése és működése
Címbusz
Adatbusz
Írás/olvasás folyamata
Memória címzése
A processzor
Rendszeridő, processzorciklus, buszciklus
A regiszterek
A processzor címzési és adatelérési folyamata
A debug program használata
Dump parancs
Unassemble
Assemble parancs
Registers parancs
Trace parancs
Name, write és load parancs
A processzor-utasítások csoportosítása
Program Status Word
bit Átvitel flag (Carry bit, CF)
bit Paritás flag (Parity flag, PF)
bit Segéd átvitel bit (Auxiliary flag)
bit Nulla jelző flag (Zero flag, ZF)
bit Előjel jelző flag (Signum flag, SF)
bit Lépésenkénti mód flag (Trap flag, TF)
bit Maszkolható megszakítás engedélyezés flag (Interrupt enable flag, IF)
bit Irányjelző bit Direction flag, DF)
bit Túlcsordulás jelző bit (Overflow flag, OF)
Stack használata
Assembly fejlesztői rendszerek telepítése
MASM32 SDK telepítése
VKDebug installálása
WinDebug program installálása
VS 2010 C++ Express telepítése
7. Assembly programozás - a kezdetek
Masm32 fejlesztői környezet bemutatása
Az assembly program felépítése
Névkonvenció
Az assembly utasítás szerkezete
Assembler direktívák
Adatok deklarálása
Kódterület
Fordítás és futtatás
Fordítás parancsfájl alkalmazásával
Nyomkövetési technikák
Nyomkövetés a „VKDebug” használatával
„WinDebug” program használata nyomkövetéshez
Visual Studio 2010 fejlesztői környezet
8. Memória-címzési módok
Csatolt címzés
Direkt címzés
Direkt-indexelt címzés
Implicit vagy indexelt címzési mód
Bázisrelatív címzési mód
Program címzések – IP Relatív címzés
IP-Relatív címzés
Feltételes vezérlésátadás
Előjel nélküli számok komparálása
Előjeles számok komparálása
Ismétléses programvégrahajtás – hurokképzés
9. Verem kezelés
Saját kezelésű szubrutin
Szabványos szubrutin hívás az „invoke” direktívával
Szabványos szubrutin-hívás lokális változóval
Szabványos szubrutin-hívás az „invoke” makróval, pointer alkalmazásával
10. Assembly utasítások
Adatmozgató utasítások
„mov” utasítás
„xchg céloperandus, forrásoperandus” utasítás
Címképző utasítások
„lea regiszter, memóriaváltozó” utasítás
Veremkezelő utasítások
„push”/ „pop” utasítások
„enter locals, stack-level” utasítás
„leave” utasítás
Státuszregiszterrel kapcsolatos utasítások
„lahf” utasítás
„sahf” utasítás
Adatkiterjesztő utasítások
„cbw” utasítás (convert byte to word)
„cwd” utasítás (convert word to double)
„cwde” utasítás (convert extended word to double)
„cdq” utasítás (convert double to quadro)
„movsx céloperandus, forrásoperandus” utasítás
„movzx céloperandus, forrásoperandus” utasítás
Adatkonverziók
„bswap” utasítás
„xlat” utasítás
Aritmetikai utasítások (összeadás, kivonás)
„add céloperandus, forrásoperandus” utasítás
„adc céloperandus, forrásoperandus” utasítás (add with carry)
„inc” utasítás
„xadd céloperandus, forrásoperandus” utasítás (exchange and add)
„aaa” utasítás
„daa” utasítás
„sub céloperandus, forrásoperandus” utasítás
„sbb céloperandus, forrásoperandus” utasítás (sub with borrow)
„dec” utasítás
„aas” utasítás
„das” utasítás
„aam” utasítás
Összehasonlító utasítások
„cmp” utasítás
„cmpxchg céloperandus, forrásoperandus” utasítás
„neg operandus” utasítás
Aritmetikai utasítások (szorzás, osztás)
„mul operandus” utasítás
„imul op1, op2, op3” utasítás
„div operandus” utasítás
„idiv operandus” utasítás
Logikai utasítások
„not operandus”
„and céloperandus, forrásoperandus” utasítás
„or céloperandus, forrásoperandus” utasítás
„xor céloperandus, forrásoperandus” utasítás
„switch” makró használata
Előre definiált szimbólumok
Operátorok
Futás idejű operátorok
Bitléptető, bittesztelő utasítások
„shl/sal céloperandus, lépésszám” utasítás
„shr/sar céloperandus, lépésszám” utasítás
„shld céloperandus, forrásoperandus, lépésszám” utasítás
„shrd céloperandus, forrásoperandus, lépésszám” utasítás
„rcl/rol céloperandus, lépésszám” utasítás (rotate carry left)
„rcr/ror céloperandus, lépésszám” utasítás (rotate carry right)
„test céloperandus, forrásoperandus”
„bt céloperandus, forrásoperandus”
„bts céloperandus, forrásoperandus”
„btr céloperandus, forrásoperandus”
„btc céloperandus, forrásoperandus”
„bsf céloperandus, forrásoperandus”
„bsr céloperandus, forrásoperandus”
Feltételes értékadó utasítások
In/Out utasítások
Sztring utasítások
„movs(b/w/d)” utasítás
ASCII kódtábla
„lods(b/w/d)” utasítás
„stos(b/w/d)” utasítás
„scas(b/w/d)” utasítás
„cmps(b/w/d)” utasítás
PSW-t vezérlő utasítások
„clc” utasítás
„stc” utasítás
„cmc” utasítás
„cld” utasítás
„std” utasítás
„cli” utasítás
„sti” utasítás
Utasítások alkalmazása-zárópélda
11. Konzolos zárópéldák
Önmagát módosító kód
Rekurzív függvényhívás
Interjú feladat
Véletlenszám generátor
12. Windows programozás - a kezdetek
A Windows programok működésének környezete
A fizikai és virtuális memória
Az alkalmazás fogalma
A folyamat fogalma
A szál fogalma
Az operációs rendszer célja és rétegei
Dll fogalma és használata
A „dll” és a hívó közösen használt adatai
”dll” szálkezelés példa
A Windows legfontosabb „dll”-jei
13. Windows programozás - a fejlesztés
Windows programozási fogalmak
Az ablak típusai
Ablak megjelenítési állapotok
Az ablak mérete és pozíciója
A programozás előre-gyártott építőkockái, az „API”-k
A könyvtárak függvényeinek paraméter-típusai
Eseményvezérelt működési modell
Windows üzenet kódok
Az ablakkezelő függvény
Az üzenetkezelő ciklus
Az ablakkezelő függvény részletezése
A program sablon
„ShowWindow”
„UpdateWindow”
Az üzenetekről részletesebben
ASM_022_WinMsgSimple projekt
„ASM_023_WinMsgComplex” projekt
14. Windows programozás-a grafikus felület
A grafikus primitívek
A GDI / GDI+ a grafikus alprogramrendszer
A szöveg kiíratásának technikája (FontDemo.inc)
A pont megjelenítés technikája (PixeDemo.inc)
Vonalmegjelenítés technikái (LineDemo.inc)
Kifestési technikák (BrushDemo.inc)
Régió kezelési technikák (RegioDemo.inc)
TextBock készítésének technikái (TextBlockDemo.inc)
A teljes képernyő elérésének technikái (DisplayDemo.inc)
Poligon rajzolási technikák (PolygonDemo.inc)
Téglalap és a keretezés technikái (RectangleDemo.inc)
Körszelet készítési technikák (Pie.inc)
Erőforrás kezelési technikák (ResourceDemo.inc)
15. Windows programozás- a makrók használata
A makró fogalma
A makró könyvtár adatváltozói
ITMMO_MemToMem makró
ITMMO_GetErrorStr makró (ITMMO_GetErrorStr_Test.inc)
ITMMO_GetSetDC makró (ITMMO_GetSetDC_Test.inc)
ITMMO_DelGDC makró (ITMMO_GetSetDC_Test.inc)
ITMMO_SetPen makró (ITMMO_PrintLine_Test.inc)
ITMMO_IsReg makró (ITMMO_PrintString_Test.inc)
ITMMO_StrLen macro (ITMMO_StringLen_Test.inc)
ITMMO_IntToString macro (ITMMO_StringLen_Test.inc)
ITMMO_IntToString macro (ITMMO_StringLen_Test.inc)
ITMMO_IntToString macro (ITMMO_StringLen_Test.inc)
ITMMO_PrintMsgBox macro (ITMMO_PrintString_Test.inc)
ITMMO_PrintLine macro (ITMMO_PrintLine_Test.inc)
ITMMO_PrintEllipse macro (ITMMO_PrintEllipse_Test.inc)
ITMMO_FileOpen macro (ITMMO_FileIO_Test.inc)
ITMMO_FileSize macro (ITMMO_FileIO_Test.inc)
ITMMO_FileRead macro (ITMMO_FileIO_Test.inc)
ITMMO_FileWrite macro (ITMMO_FileIO_Test.inc)
ITMMO_FileSeek macro (ITMMO_FileIO_Test.inc)
ITMMO_CloseHandler macro (ITMMO_FileIO_Test.inc)
16. Windows programozás - a vezérlők használata
A vezérlők fogalma
A vezérlők működésének alapelvei
Erőforrások kezelése
ComboBox include fájl (ComboBoxes.inc)
EditBox include fájl (EditBoxes.inc)
Nyomógomb include fájl (Buttons.inc)
ListBox include fájl (ListBoxes.inc)
CheckBox include fájl (CheckBoxes.inc)
A közös használatú eljárások (CommonHelper.inc).
A RichTextBox használata (RichTextBoxes.inc).
17. Windows programozás-összetett zárópélda
A fejlesztés célkitűzései
Tervezési előkészületek
A projekt testreszabása
A megvalósítás lépései
Könyvtár szerkezet kialakítása
A projekt induló állományai és a modularitás
Az első fordítás és futtatás
A WndProc leválasztása include fájlba
A globális adatok include fájl
A prototípusok include fájl
Az erőforrások befoglalása
Az rsrc.rc fájl az erőforrásokkal
A resource.hu fájl a sztring erőforrás konstansokkal
A GP_00_HatterKirajzolas.inc fájl
A GP_01_NyomogombKeszito.inc fájl
A GP_02_EditorKeszito.inc fájl
A GP_03_JatekterDefault.inc fájl
A GP_04_LogikaiCellaCimKeres.inc fájl
A GP_05_LogikaiRndXYKeres.inc fájl
A GP_06_GrafikaiXYKeres.inc fájl
A GP_07_RndAkadalyBerendezes.inc fájl
A GP_08_EditorFormatter.inc fájl
A GP_09_VizualitasFrissites.inc fájl
A GP_10_Fel_Jobbra_Le_Balra_Btn_Kezeles.inc fájl
A GP_11_Fel_Jobbra_Le_Balra_Key_Kezeles.inc fájl
A GP_12_ProgramSorGenerator.inc fájl
A GP_13_atoi.inc fájl
A GP_14_SorSzintaktika.inc fájl
A GP_15_SorKiemelo.inc fájl
A GP_16_ProgramListaErtelmezo.inc fájl
A GP_17_ObjectCodeFuttato.inc fájl
A projekt dokumentációja
Az alkalmazás futtatásának tapasztalatai
Ismert hibák és a továbbfejlesztés lehetséges irányai
18. A korszerű programozás bevezetése
Bevezetés
A fejlődés iránya
A .NET keretrendszer első áttekintése
A keretrendszer felépítése
Komponones alapú programfejlesztés
Adattípusok
Változók
Deklaráció
Értékadás
Konstansok
Hatókör
Értéktípus
Referencia típus
Dobozolás
Felsorolt típus
Operátorok
Elágazások
Ciklusok
While
Do while
For
Metódusok
Első programunk
Objektumorientált programozás
Egységbezárás
Változók hatóköre
Tulajdonság fogalma
Regionálás
Code snippet
Konstruktor
Példányosítás
Öröklődés
Polimorfizmus
Sealed osztály
Absztrakt osztályok
Interface-ek
19. Névterek, adatok és adatszerkezetek
Névterek fogalma
A System névtér példa
Adatok, adatszerkezetek, változók
Szálkezelés
20. Hibakeresés
Debugger
21. Változáskövetés
Egy projekt állományelemei
22. Hibakezelés
try-catch-finally
throw utasítás
23. Input/Output műveletek
A központ és a külvilág.
A Stream fogalma
Az eldobható osztály
A FileStream osztály
A MemoryStream osztály I.
A MemoryStream osztály II.
A CryptoStream osztály
A GZipStream osztály
A Deflate compression
System Environment demo
Az IsolatedFileStream osztály
Irás az IsolatedStorege-be
Olvasás az IsolatedStorage-ból
Az IsolatedStorage megkeresése
A NetworkStream osztály
File olvasás és írás osztályok
FileSystemInfo navigáció és utilities
File attributumok
File és Directory, valamint Path Utility osztályok
Encrypt és Decrypt
Open és Read operációk]
FileSystemWatcher
File writing and reading
StreamReader/Writer
BufferedStream
24. Konzolos záró példa
Az algoritmusok világa
A MaxItemSort első változata
Az ICompare interface implementálása
Az InsertSort.
A Buborék rendezés
A MaxMinSort generikus változata
A Selection sort
A QuickSort
A főprogram kialakítása
25. Winform-os zárópélda
A cél kijelölése
A tervezés első lépései
Az alaposztályok
Az alaposztályok specializálása
26. Gyűjtemények, tömbök kezelési problémái.
Bevezetés
LINQ to Object
Extension Method
Lambda expression
A Linq nyelvi kiterjesztés operátor csoportjai
Where clause (Restriction)
A projekció (Select polimorf I. )
A projekció (Select polimorf II.)
A 1_LinqToSql_Base project
Egy customer ID tartomány letöltése
A késleltetett betöltés tulajdonság
_LinqOperators projekt
Select és SelectMany operátor
Join és JoinGroup operátor csoport
Inner join
Left Outer Join
Right Outer Join operátor csoport
Group by operátor csoport
Ordering operátor csoport
Aggregate operator csoport
Min Max operátorok
Particionálás operátor csoport
Concatenáció operátor csoport
Element operátor csoport
Generation operátor csoport
Set operátor csoport
Conversion operátor csoport
27. SQL alapismeretek
Adatok tárolásának igénye
Adattárolási szintek
Adatbázis-kezelő
Az adatok struktúrája
Alapfogalmak
Normalizálás
Kapcsolatok
Adattípusok
Adat-integritás szabályok
Null érték
SQL nyelv kialakulása
SQL szerver telepítése
DDL utasítások
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
DROP TABLE
CREATE INDEX
ALTER INDEX
DROP INDEX
DML utasítások-1
INSERT INTO utasítás
DQL utasítások-1
SELECT utasítás
DML utasítások-2
UPDATE utasítás
DELETE utasítás
DQL utasítások-2
ORDER BY záradék
Táblák összekapcsolása
Táblák egyesítése, metszete és különbsége
GROUP BY záradék
Nézetek
Tranzakció-kezelés
Explicit tranzakciók
Autocommit mód
Implicit tranzakciók
Konkurens hozzáférések kezelése
Beágyazott tranzakciók
28. A winform alapú alkalmazások utáni világ.
Kezdjük ez elején
Az első alkalmazás (SL_001_BaseDemo gyakorlat)
Object tartalom (ismétlés)
A paraméterek átvétele (SL_002_InitParamsDemo)
Az aspx fájl tartalma
A code behind tartalma
Az App.cs fájl tartalma
Dinamikus elhelyezés (SL_003_DynamicPageDemo)
Két, futási időben generált nyomógomb.
Nyomógomb eseményre generált SL plugin.
Html input tartalmának átadása a SL plugin számára
29. A Silverlight és WPF komponensek elhelyezése
Az elemek elhelyezése (SL_004_LayoutDemo)
A komponensek öröklődési lánca.
A dependency property és az attached property először vázlatosan.
A margin és a padding pozicionálás.
Egy layout tervezése (SL_005_ITM_LayoutDemo)
A csoportképzés gyakorlata
Import a Blend-ben
A működés programozása kód nélkül.
Futási ellenörzés.
30. Silverlight – Az erőforrások kezelése
A „fizikai” erőforrások (SL_006_ResourceDemo)
Betöltés Xaml-ból (Build Action: Resource) a xap/dll-ből
Betöltés Xaml-ból (Build Action: Resource), URI megadás xap/dll-ből
Betöltés saját alkalmazásból (BuildAction:Resource)
Betöltés code behind-ból, xap/dll assemblyből (BuildAction:Resource)
Betöltés xaml-ből, mellé csomagolt Contentként (Build Action: Content and Copy always)
Betöltés xaml-ből, a ClientBin-ből, manuálisan (siteOfOrigin, nincs BuildAction)
Betöltés xaml-ből, a ClientBin-ből, manuálisan, code behind-ból, nincs BuildAction
Betöltés code behindból, GetResourceStream-el, BuildAction=Resource
Betöltés xaml-ből, ResourceOnlyDll-ből
Betöltés ResourceOnlyDll-ből, code behind-ból
Betöltés ResourceOnlyDll_Local-ből, code behind-ból, függvényhívásokkal
Betöltés ResourceOnlyDll_Extern-ből, code behind-ból, külső, a ClientBin-be másolt dll-ből, asszinkron módon.
A logikai erőforrások (SL_008_LogicalResourceDemo)
Applikáció szintű, minden komponensben felhasználható logikai erőforrások
UserControl szintű, komponens hatókörű logikai erőforrások
Elemszintű hatókörű logikai erőforrások
A logikai erőforrások alkalmazása
Static/Dynamic Resource (SL_009_WPF_DynRes)
A DynamicResource és StaticResource hatásának összevetése
SL_010_LogicalResDictionaryDemo gyakorlat
ResourceDictionary létrehozása
ResourceDictionary felhasználása
31. Silverlight – Stílusok és eseménykezelés
SL_011_StyleSTriggersDemo gyakorlat
A stílusbeállítási elemei
Programozott stílus beállítás
Triggerek alkalmazása (WPF, SL_012_WPF_StylesTriggersDemo)
Stílusok öröklődése
Triggerek kezelése
Property trigger
Multiproperty trigger
Data trigger
Multi data trigger
Event trigger
Események és a Commanding (WPF, SL_013_WPF_EventsCmdsDemo)
A három esemény típus WPF-ben
A két eseménytípus SL-ban
RoutedEventArg osztály tagjai
Hozzákapcsolt eseménykezelés (attached event)
SL Bubbling példa
Saját Routedevent létrehozása és regisztrálása
Az esemény wrapper-e a CLR számára
Az eseménydobás
Az esemény hosztolása meglévő eseményre
Osztály szintű eseménykezelés (WPF, EventManager.RegisterClassHandler)
Az osztály szinten regisztrált eseménykezelés futási képe
Commanding alapok (WPF)
Események és a Comanding (SL, SL_013_EventsCmdsDemo)
A Telerik osztályok
A saját osztályok BBButton és BBTextBox
A futási kép a bubbling eseményről.
Osztály szintű eseménykezelés EventManager.RegisterClassHandler (SL)
Osztály szintű regisztrált eseménykezelés futási képe
SL Commanding MVVM példa
32. Silverlight – Navigáció és témák
SL_015_NavigateDemo gyakorlat
A navigációs template
A stílus template
Bővítés saját stílus-elemmel
Az alapvető eseménykezelések
A futási kép
A módosítás utáni futási kép
33. Egységes adatelérési objektumok használata
A CRUD műveletei
Update syntax
Insert syntax
Delete syntax
StoredProcedure syntax
34. A számítógépek kommunikációjának alapjai
Kezdjük ez elején
Terminál kapcsolat két gép között (Telnet)
HTTP kérés a localhost-on
HTTP kérés hibakezelése
HTTP kérés a belső hálózat egy másik gépéhez
HTTP kérés az internet egyik kiszolgálójához
Írjunk egy böngészőt magunknak?
A GET parancs kódolása
A HEAD parancs kódolása
A POST parancs kódolása
35. A HTML jelölőnyelv alapjai
Mi az a HTML?
A Visual Studio előkészítése
A jelőlőnyelv szintaktikája
Egy kis xml nyelvtan
A HTML_000_TemplateDemo projekt
A kötelező szerkezet
Az első publikálások
Publikálás virtuális alkönyvtárba
Megjelenítés publikáció nélkül
Fejlesztés WebMatrix környezetben
A Html_002_GeneralAttributumokDemo project
Általános attributumok
A Html_003_HeadDemo projekt
<base>
<meta>
<script>
<style>
<title>
<link>
36. Stíluslapok használata
A stílusok bevezetése
IE9 beépített stílusok
Chrome beépített stílusok
Opera beépített stílusok
Firefox beépített stílusok
Safari beépített stílusok
A Html_004_CSS3AlapokDemo projekt
A böngésző stílus
A felhasználói stílus
Külső stílus
Beágyazott stílus
Elemközi stílus
Stílusok öröklése
A selectorok rangsora
Csoportos selectorok
A <link/> tag még egyszer
A külső beágyazás más módon (reset5)
37. A Body és a Form elemek
A Html_004_BodyDemo projekt
Bekezdések tagolása
Címsor tag-ek: <h1></h1>, …, <h6></h6>
Paragrafus tag: <p></p>
Soremelés tag: <br />
Előformázás tag: <pre></pre>
Quotations tag: <q></q>
Blokkidézet tag: <blockquote></blockquote>
Rövidítés (abbrevation) tag: <abr></abr>
Elérési adatok tag: <address></address>
Kiemelés (bold) tag: <b></b>
Kétirányú megjelenítés: <bdi></bdi> (nem támogatott)
Szövegirány beállítás tag: <bdo></bdo>
Betűméret-növelés tag: <big></big> (nem támogatott)
Hivatkozás tag: <cite></cite>
Számítógép-kód frázis tag: <code></code>
Szövegelem törlése tag: <del></del>
Definícó frázis tag: <dfn></dfn>
Kiemelés/Hangsúlyozás tag: <em></em>
Dőltbetüs (italic) szedés tag: <i></i>
Beillesztés (insert) tag: <ins></ins>
Billentyű input frázis tag: <kbd></kbd>
Kiemelésmegjelölés tag: <mark></mark>
Arányok szemléltetése tag: <meter></meter>
Előformázás tag: <pre></pre>
Folyamat indikátor tag: <progres></progres>
Idézőjel blokk megjelenítés tag: <q></q>
Kelet ázsai karakteres szöveg-helyettesítő megadása tag: <rp></rp>
Kelet ázsai karakteres szöveg értelmezési megadása tag: <rt></rt>
Kelet ázsai karakteres szöveg tag: <ruby></ruby>
Áthúzott szöveg megjelenítés tag: <s></s>
Kimeneti szövegtartalom megjelenítése tag: <samp></samp>
Kis betű használata tag: <small></small>
Hangsúlyos kijelzés tag: <strong></strong> tag
Aláírt pozíciójú kijelzés tag: <sub></sub> tag
Föléírt megjelenítés tag: <sup></sup> tag
Időkijelzés tag: <time></time> (datetime még nem működik)
Aláhúzás tag: <u></u>
Változó megjelenítés tag: <var></var>
Feltételes soremelés tag: <wbr></wbr>
Horizontális elválasztás tag: <hr />
Formázási előtér és háttér színkódok (Hex és RGB)
Html_006_FormDemo projekt
Űrlap tag: <form></form>
Input tag: <input></input>
Textarea tag: <textarea></textarea>
Nyomógomb tag: <button></button>
Combobox tag: <select></select>
Label tag: <label></label>
Fieldset tag: <fieldset></fieldset>
Legend tag: <legend></legend>
Datalist tag: <datalist></datalist>
Keygen tag: <datalist></datalist>
Output tag: <output></output>
38. Lista, tábla és szakaszhatároló elemek
Html_007_ListDemo projekt
Lista elem tag: <li></li>
Sorszámozatlan felsorolás tag: <ul></ul>
Sorszámozott felsorolás tag: <ol></ol>
Leírásos felsorolás tag: <dl></dl>
Lista tárgy tag: <dt></dt>
Lista leírás tag: <dd></dd>
Menü lista tag: <menu></menu>
Command tag: <command></command>
Html_008_TablaDemo projekt
Táblázott adatok: <table></table>
Táblázott adatok sorai: <tr></tr>
Táblázott adatok fejlécei: <th></th>
Táblázott adatok adatai: <td></td>
Táblázott adatok tábla fejléce: <caption></caption>
Táblázott adatok fejléce: <thead></thead>
Táblázott adatok lábléce: <tfoot></tfoot>
Táblázott adatok adatai: <tbody></tbody>
Táblázott adatok oszlopcsoportjai: <colgroup></colgroup>
Táblázott adatok oszlopcsoportokon belüli oszlopai: <col></col>
Html_009_SzakaszhatárolásokDemo projekt
Cikk vagy blog szöveg tag: <article></article>
Kiegészítő információ tag: <aside></aside>
Részlet kiegészítés információ tag: <details></details>
Összegző kiegészítés Summary tag <summary></summary>
Szakasz tartalom tag: <div></div>
Dialog tartalom tag: <dialog></dialog>
Header tartalom tag: <header></header>
Footer tartalom tag: <footer></footer>
Span tartalom tag: <span></span>
Section tartalom tag: <section></section>
HGroup tartalom tag: <hgroup></hgroup>
Stílus tartalom tag: <style></style>
Object tartalom tag: <object></object>
39. Link, image és audió elemek
Html_010_LinkDemo projekt
Horgony (anchor) tag: <a></a>
Nagiváció tag: <nav>/<nav>
Külső stílusfájl használata (összetett menü): <link/>
Html_011_ImageDemo projekt
Kép tartalom tag: <img />
Map tartalom tag: <map/>
Area tartalom tag: <area/>
Canvas tartalom tag: <canvas></canvas>
Kép és aláírás tartalom tag: <figure></figure>
Képaláírás tartalom tag: <figcaption></figcaption>
Html_012_AudioDemo projekt
Audió vezérlés tag: <audio></audio>
Forrás vezérlés tag: <source></source>
Videó vezérlés tag: <video></video>
Track vezérlés tag <track></track>
40. Javascript készítése
Html_013_ScriptDemo projekt
BodyFelderites (DOM szerkezete) szkript gyakorlat
Nyomkövetés (DOM szerkezete) szkript gyakorlat
Dinamikus html-tartalom generálás szkript gyakorlat
Időzítés (timer) szkript gyakorlat
Analóg és Digitális óra szkript gyakorlat
Prompt (felhasználói input) szkript gyakorlat
Input (felhasználói input) szkript gyakorlat
Navigate szkript gyakorlat
Canvas „osztály” szkript gyakorlat
Window login szkript gyakorlat
LocalStorage szkript gyakorlat
GeoLokáció szkript gyakorlat
41. Összefoglalás
A keretrendszer szerkezete
A keretrendszer fejléce
Bal oldali menüsor
Jobb oldali menüsor
Dokumentum-kezelő központi rész
Belépés
Belépési felület
Tartalom lista
Tooltipek
Fejezet betöltése
A tananyag kezelése
Menüsor
Állapotsor
Gyorselérési eszköztár
Gyorsbillentyűk
Videótár
Tooltipek
Videó állomány betöltése
ITM media microplayer
Eszközök
Számológép
Képszerkesztő
Jegyzetfüzet
PDF olvasó
Videólejátszó
Adminisztráció
Lekérdezések futtatása
Szoftvertechnológia oktatás új modellben.
A középfokú szofvertechnológia és a világ.

Az ábrák listája

2-1. http://gate575.hu/ITMagister/Noise/
2-2. http://gate575.hu/ITMagister/Shannon/
3-1. http://gate575.hu/ITMagister/Money/
3-2. http://gate575.hu/ITMagister/Polinom/
3-2. http://gate575.hu/ITMagister/Polinom
3-4.
3-5. http://gate575.hu/ITMagister/Convert
4-1.
4-2.
4-3.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
4-9.
4-10.
4-11.
4-12.
4-13.
4-14.
4-15.
4-16.
4-17.
4-18.
4-19.
4-20.
4-21. http://gate575.hu/ITMagister/Adder
4-22.
4-23.
4-24.
4-25.
4-26.
4-27.
4-28. http://gate575.hu/ITMagister/Adder4
4-29.
4-30.
4-31.
4-32.
4-33.
4-34.
4-35. http://gate575.hu/ITMagister/AddSub
4-36.
4-37.
4-38.
4-39.
4-40.
4-41.
4-42.
4-43.
4-44.
4-45.
4-47.
4-48. Alkatrészoldal
4-49. Forrasztási oldal
4-50.
4-51.
4-52.
5-1. http://gate575.hu/ITMagister/Convert
5-2.
5-3. http://gate575.hu/ITMagister/Multi/
5-4. http://gate575.hu/ITMagister/SignMulti
5-5. http://gate575.hu/ITMagister/Div/
5-6.
5-7.
5-8. http://gate575.hu/ITMagister/SignDiv
5-9.
5-10. http://gate575.hu/ITMagister/Polinom
5-11. http://gate575.hu/ITMagister/Polinom/
5-12.
5-13. http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/ariane.html
5-14. http://gate575.hu/ITMagister/Float
6-1.
6-2.
6-3. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-4.
6-5. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-6. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-7. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-8. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-9. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-10. http://gate575.hu/ITMagister/CpuMemoryhttp://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-11. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-12. http://gate575.hu/ITMagister/CpuMemoryhttp://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-13. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-14. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-15. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-16. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-17. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-18. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-19. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-20. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-21. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-21. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-22. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-23. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-24. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-25. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-26. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-27. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-28. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-29. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-30. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-31. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-32. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-33. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-34. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-35. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-36. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-37. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-38. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-39. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-40. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-41. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-42. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
6-44. http://gate575.hu/ITMagister/Memory
7-1.
7-2.
7-3.
7-4.
7-5.
7-6.
7-7.
7-8.
7-9.
7-10.
7-11.
7-12.
7-12.
7-13.
7-14.
7-15.
7-16.
7-17.
7-18.
7-19.
7-20.
7-21.
7-22.
7-23.
7-24.
7-25.
7-26.
7-27.
7-28.
7-29.
7-30.
7-31.
7-32.
7-33.
7-34.
7-35.
7-36.
7-37.
7-38.
7-39.
7-40.
7-41.
7-42.
7-43.
7-44.
7-44.
7-46.
7-47.
7-48.
7-49.
7-50.
7-51.
7-52.
7-53.
7-54.
7-55.
7-56.
7-57.
8-1.
8-2.
8-3.
8-4.
8-5.
8-6.
8-7.
8-8.
8-9.
8-10.
8-11.
8-12.
8-13.
9-1.
9-2.
9-3.
9-4.
9-5.
9-6.
9-7.
9-8.
9-9.
9-10.
9-10.
10-1.
10-2.
10-3.
10-4.
10-5.
11-1.
12-1.
12-2.
12-3.
12-4.
12-5.
12-6.
12-7.
12-8.
12-9.
12-10.
12-11.
12-12.
12-13.
12-14.
12-15.
12-16.
12-17.
12-18.
12-19.
13-1.
13-2.
13-3.
13-4.
13-5.
13-6.
13-7.
13-8.
14-1.
14-2.
14-3.
14-4.
14-5.
14-6.
14-7.
14-8.
14-9.
14-10.
14-11.
14-12.
14-13.
14.
14-15.
15-1.
15-4.
15-5.
15-6.
15-7.
15-8.
15-9.
15-10.
15-11.
15-12.
16-1.
16-2.
16-3.
16-4.
16-5.
16-6.
17-1.
17-2.
17-3.
17-3.
17-4.
17-5.
17-6.
17-7.
17-8.
17-9.
17-10.
17-11.
17-12.
17-13.
17-14.
17-15.
17-16.
17-17.
17-18.
17-19.
17-20.
17-21.
17-22.
17-23.
17-24.
17-25.
17-26.
17-27.
17-28.
17-29.
17-30.
17-31.
17-32.
17-33.
17-34.
17-35.
17-36.
17-37.
17-38.
17-39.
17-40.
17-41.
17-42.
17-43.
17-44.
17-45.
17-46.
17-47.
17-48.
17-49.
17-50.
17-51.
17-52.
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
1-10.
1-11.
2-1.
2-2.
2-3.
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.
3-5.
3-6.
3-7.
3-8.
1-1.
1-2. http://gate575.hu/ITMagister/Float/
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.
3-5.
3-6.
3-7.
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
6-1.
6-2. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.stream(v=vs.110).aspx
6-3.
6-4.
6-5.
6-6.
6-7.
6-8.
6-9.
6-10.
6-11.
6-12.
6-13.
6-14.
6-15.
6-16.
6-17.
6-18.
6-19.
6-20.
6-21.
6-22.
6-23.
6-24.
6-25.
6-26. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.file.encrypt(v=vs.110).aspx
6-27.
6-28.
6-29.
6-30.
6-31.
7-1.
7-2.
7-3.
7-4.
7-5.
7-6.
7-7.
7-8.
7-9.
7-10.
7-11.
7-12.
7-13.
7-14.
7-15.
7-16.
7-17.
8-1.
8-2.
8-3.
8-4.
8-5.
8-6.
8-7.
8-8.
8-9.
8-10.
8-11.
8-12.
8-13.
8-14.
8-15.
8-16.
9-1.
9-2.
9-3.
9-4.
9-5.
9-6.
9-7.
9-8.
9-9.
9-10.
9-11.
9-12.
9-13.
9-14.
9-15.
9-16.
9-17.
9-18.
9-19.
9-20.
9-21.
9-22.
9-23.
9-24.
9-25.
9-26.
9-27.
9-28.
9-29.
9-30.
9-31.
9-31.
9-32.
9-33.
9-34.
9-35.
9-36.
9-37.
9-38.
9-39.
9-40.
9-41.
9-42.
9-43.
9-44.
9-45.
9-46.
9-47.
9-48.
9-49.
9-50.
9-51.
9-52.
9-53.
9-54.
9-55.
9-56.
9-57.
9-58.
9-59.
9-60.
9-61.
9-62.
9-63.
9-64.
9-65.
9-66.
9-67.
9-68.
9-69.
9-70.
9-71.
9-72.
9-73.
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
1-10.
1-11.
1-12.
1-13.
1-14.
1-15.
1-16.
17.
1-18.
1-tábla.
2-tábla.
3-tábla.
4-tábla.
5-tábla.
6-tábla.
7-tábla.
8-tábla.
9-tábla.
10-tábla.
11-tábla.
12-tábla.
13-tábla.
14-tábla.
15-tábla.
16-tábla.
17-tábla.
1-19.
1-20.
1-21.
18-tábla.
1-22.
1-23.
1-24.
1-25.
1-26.
1-27.
1-28.
1-29.
1-30.
1-31.
1-32.
1-33.
1-34.
1-35.
1-36.
1-37.
1-38.
1-39.
1-40.
1-41.
1-42.
1-43.
1-44.
1-45.
1-46.
1-47.
1-48.
1-49.
1-50.
1-51.
1-52.
1-53.
1-54.
1-55.
1-56.
1-57.
1-58.
1-59.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6.
2-7.
2-8.
2-9. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.interop.settings.enableframeratecounter(v=vs.95).aspx
2-10.
2-11.
2-12.
2-13.
2-14.
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.
3-5.
3-6.
3-7.
3-8.
3-9.
3-10.
3-11.
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
4-9.
4-10.
4-11.
4-12.
4-13.
4-14.
4-15.
4-16.
4-17.
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.
5-8.
5-9.
5-10.
5-11.
5-12.
5-13.
5-14.
5-15.
5-16.
5-17.
5-18.
5-19.
5-20.
5-21.
5-22.
5-23.
5-24.
5-25.
5-26.
6-1.
6-2.
6-3.
6-4.
6-5.
6-6.
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
4-9.
4-10.
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7.
1-8.
1-9.
1-10.
1-11.
1-12.
1-13.
1-14.
1-15.
1-16.
1-17.
1-18.
1-19.
1-20.
1-21.
1-22.
1-13.
1-14.
1-25.
1-26.
1-27.
1-28.
1-29.
1-30.
1-31.
1-32.
1-33.
1-34.
1-35.
1-36.
1-37.
1-38.
1-39.
1-40.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6.
2-7.
2-8.
2-9.
2-10.
2-11.
2-12.
2-13.
2-14.
2-15.
2-16.
2-17.
2-18.
2-19.
2-20.
2-21.
2-22.
2-23.
2-24.
2-25.
2-26.
2-27.
2-28.
2-29.
3-1.
3-2.
33.
3-4.
3-5.
3-6.
3-7.
3-8.
3-9.
3-10.
3-11.
3-12.
3-13.
3-14.
3-15.
3-16.
3-17.
3-18.
3-19.
3-20.
3-21.
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
4-9.
4-10.
4-11.
4-12.
4-13.
4-14.
4-15.
4-16.
4-17.
4-18.
4-19.
4-20.
4-21.
4-22.
4-23.
4-24.
4-25.
4-26.
4-27.
4-28.
4-29.
4-30.
4-31.
4-32.
4-33.
4-34.
4-35.
4-36.
4-37.
4-382.
4-39.
4-40.
4-41.
4-42.
4-43.
4-44.
4-45.
4-46.
4-47.
4-48.
4-49.
4-50.
4-52.
4-53.
4-54.
4-55.
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.
5-8.
5-9.
5-10.
5-11.
5-12.
5-13.
5-14.
5-15.
5-16.
5-17.
5-18.
5-19.
5-20.
5-21.
5-22.
5-23.
5-24.
5-25.
5-26.
5-27.
5-28.
5-29.
5-30.
6-1.
6-1.
6-2.
6-3.
6-4.
6-5.
6-6.
6-7.
6-8.
6-9.
6-10.
6-11.
6-12.
6-13.
6-14.
6-15.
6-16.
6-193.
6-17.
6-18.
6-19.
6-20.
6-21.
6-22.
6-23.
6-24.
6-25.
7-1.
7-2.
7-3.
7-4.
7-5.
7-6.
7-7.
7-8.
7-9.
7-10.
7-11.
7-12.
7-13.
7-14.
7-15.
7-16.
7-17.
7-18.
7-19.
7-20.
7-21.
7-22.
7-23.
7-24.
7-25.
1-1.
1-2.
1-3.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
3-1.
3-2.
3-3.
4-1.
4-2.
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.
5-8.
5-9.
5-10.
5-11.
5-12.
5-13.
5-14.
5-15.
5-16.
5-17.
5-18.
5-19.
5-20.
5-21.
5-22.
5-23.
5-24.
5-25.
5-26.
5-27.
5-28.
5-29.
5-30.
5-31.
5-32.
5-33.
5-34.
5-35.
5-36.
5-37.
5-38.
5-39.
5-40.
5-41.
5-42.
5-43.
5-44.
5-45.
5-46.
5-47.
5-48.
5-49.
5-50.
5-51.
5-52.
5-53.
5-54.
5-55.
5-56.
5-57.
5-58.
5-49.
5-60.
5-61.
5-62.
5-63.
5-64.
5-65.
6-1.
6-1.
7-1.
7-2.
7-3.
7-1.
7-5.
7-6.
7-7.
7-8.
7-1.
7-10.
7-11.
7-12.
7-13.
7-14.
7-15.
7-16.
7-17.
7-18.
7-19.
7-20.
7-21.
7-22.
7-23.
7-24.
7-25.
8-1.
8-2.
8-3.
9-1.
9-2.

A táblázatok listája

4-1. 4-1
4-29. 4‑29. táblázat
4-30. 4‑30. táblázat
4-31. 4‑31. táblázat
4-32. 4‑32. táblázat