1. fejezet - Bevezetés

1.1.

A Komplex könyvtári feldolgozó munka gyakorlata c. jegyzet a formai és tartalmi feltárás elméleti anyagának gyakorlati feldolgozását, feldolgoztatását célozza. A mindennapi könyvtári gyakorlatból vett példákon, a könyv típusú dokumentumok formai és tartalmi feltárását komplex módon együtt gyakoroltatja, készségszintre fejleszti. A kézzelfogható, fizikai dokumentumok releváns forráshelyeinek digitalizált képét mutatják be az egyes gyakorló feladatok, és ezáltal életszerű feladatmegoldás, problémamegoldás elé állítják a hallgatókat. A jegyzet belső és külső linkeket tartalmaz, amelyek releváns bibliográfiai adatbázisok megfelelő bibliográfiai rekordjaira mutatnak. Ennek segítségével a hallgatók számára az összefüggések megértése a formai és tartalmi feltárás területén biztosítottá válik, szintézist alkot. A jegyzet újdonságértékét az adja, hogy komplex módon kezeli a könyvtári feltáró munkát a valós gyakorlathoz hasonlóan, ugyanakkor a felsőfokú könyvtáros képzésben a formai és tartalmi feltárás oktatása klasszikusan elkülönül egymástól mind a mai napig. A könyvtári gyakorlat ezzel szemben megköveteli a dokumentumok feltárása során az analizáló-szintetizáló szemléletmód és képesség meglétét. A jegyzet ilyen módon több kurzus során eredményesen használható tananyagként.

A könyvtári feldolgozó tevékenységet komplex módon történő tanítása, elsajátítása, amit a tervezett jegyzet célul tűz ki, a következő okok miatt indokolt:

- Az alap- és mesterképzésre tagolt informatikus könyvtáros képzésben alap szinten felértékelődött a gyakorlati szakmai ismeretek elsajátíttatása. A könyvtári feldolgozó munka mindenfajta könyvtári tevékenység és szolgáltatás alapja.

- A könyvtári és információs intézményekben a feldolgozó munkajellemzően számítógéppel támogatott. Számítógépes környezetben praktikusan nem válik el a feldolgozás formai és tartalmi területe. Ezért az oktatásban is célszerű és indokolt egységben kezelni.

Napjainkban a formai és tartalmi feldolgozás a könyvtár- és információtudomány gyorsan változó és fejlődő területei. E jegyzet az említett területek aktuális gyakorlatának elsajátításához próbál segítséget nyújtani. A formai feltárás esetén az alapot a nemzetközi ISBD-ajánlások útmutatásai szerint megalkotott magyar katalogizálási szabványok jelentik, míg a tartalmi feltárás esetén....

Ezért a könyvtári feldolgozás tárgyalásakor, valamint a gyakorlati példák megoldásakor és bemutatásakor a jegyzet e szabványok, szabályzatok és segédletek lényegére koncentrál, és nem kísérli meg ezeket megismételni vagy reprodukálni, illetve teljeskörűen bemutatni.

Jegyzetünk kezdődarabjában a könyv típusú dokumentumok feltárására koncentrálunk.

A tartalmi analízis tárgyalása során a jegyzet nagymértékben épít Vanda Broughtton [Vanda] munkájára.