2.4. A katalógusrendszer

A könyvtári állomány feltárását nem egyetlen katalógus, nyilvántartás vagy jegyzék, hanem azok rendszere biztosítja. Ezt nevezzük katalógusrendszernek.

A könyvtár katalógusrendszerét alkotó katalógusok csoportosítását többféle szempontrendszer alapján végezhetjük el attól függően, mit választunk a csoportképzés alapjául.

1. Belső elrendezés szerint a katalógusok alábbi típusait különböztetjük meg:

1.1. leíró (betűrendes) katalógus

A leíró katalógus a könyvtári dokumentumokat formai jellemzőik alapján teszi visszakereshetővé, a dokumentumok bibliográfiai adatait tartalmazza. A leíró katalógus a könyvtár állományában lévő dokumentumok bibliográfiai tételeinek betűrendbe sorolt összessége.

A leíró katalógusok további altípusokra oszthatók aszerint, hogy a feltárt formai jellemzők közül az adott esetben melyiket alkalmazza elsődleges rendezési/keresési szempontként. A leggyakrabban a következő altípusokkal találkozhatunk:

1.1.1. szerzői betűrendes katalógus

1.1.2. cím szerinti betűrendes katalógus

1.1.3. sorozati cím szerinti betűrendes katalógus

stb.

A leíró katalógustól a következő funkciók teljesítését várjuk.

1. A leíró katalógus egyértelműen azonosítsa a feldolgozott dokumentumokat a bibliográfiai leírásban közölt adatok alapján.

2. A leíró katalógus a feldolgozott dokumentumokról, művekről készített bibliográfiai tételek rendezett együttese legyen.

3. A leíró katalógus lehetővé tegye a feldolgozott dokumentumok, művek keresését (visszakeresését) az adott dokumentumra, műre legjellemzőbb (dokumentumtípusonként meghatározott) besorolási adatok alapján.

4. A leíró katalógus tegye lehetővé a feldolgozott dokumentumok, művek könyvtári állományban való megtalálását (kézbevételét).

A leíró katalógus három alapfeladata:

1. A leíró katalógus tájékoztasson egy konkrét mű vagy dokumentum meglétéről a könyvtári állományban.

2. A leíró katalógus gyűjtse össze adott szerző könyvtári állományban meglévő összes művét, és egy adott mű könyvtári állományban meglévő összes kiadását.

3. A leíró katalógus tájékoztasson a művek, dokumentumok bibliográfiai adatairól.

1.2. tárgyi katalógus

A tárgyi katalógusok annak az információkereső nyelvnek vagy osztályozási rendszernek az alapján készülnek, amelyet vagy amelyeket a könyvtárban tartalmi feltárásra használnak. A dokumentumokat tartalmi jellemzőik alapján teszik visszakereshetővé. Két típusuk van, a szakkatalógus és a tárgyszókatalógus, és ezeken a típusokon belül számos változatuk előfordul.

1.2.1. szakkatalógus (ETO szakjelzetek alapján)

Az ETO szakkatalógus a tartalmat kifejező szakjelzetek szisztematikus rendjében tartalmazza a katalógustételeket. A katalógusba sorolás részletes szabályai az ETO-kiadásban megtalálhatók.

1.2.2. tárgyszó katalógus

A tárgyszó katalógus a dokumentumok tárgyát kifejező tárgyszavak betűrendjében tartalmazza a bibliográfiai tételeket. Épülhet szigorú betűrendben, de szerkezete lehet többé-kevésbé strukturált is.

1.3. Egyéb speciális szempontok szerint szerkesztett katalógusok

1.3.1. ISBN szám szerinti katalógus

1.3.2. ISSN szám szerinti katalógus

1.3.3. helyrendi (megjelenés helye szerinti) katalógus

1.3.4. kiadói katalógus

stb.

2. Dokumentumtípusok szerint külön-külön szerkesztett katalógusok:

A dokumentumok formai sajátosságai közötti eltérés ebben az esetben a szerkesztés alapja.

2.1. könyv katalógus

2.2. időszaki kiadvány katalógus

2.3. hanglemez katalógus

2.4. cikk katalógus

stb.

3. Rendeltetés szerint megkülönböztethetünk:

3.1. olvasói katalógus

3.2. szolgálati katalógus

3.3. raktári katalógus

3.4. dezideráta katalógus

4. Megjelenési forma szerint beszélünk:

4.1. kötet katalógusról (a katalógusok legrégebbi megjelenési formája, amely könyv formátumban jeleníti meg egy adott könyvtár gyűjteményét vagy a gyűjtemény egy meghatározott részét)

4.2. cédula katalógusról (a könyvtári katalógusok egyik legelterjedtebb formája, ahol a bibliográfiai tételek katalógus cédulákon/kártyákon kerülnek rögzítésre)

4.3. mikroforma katalógusról (a bibliográfiai tételek/rekordok mikroformán tárolódnak)

4.4. számítógépes (automatizált) katalógusról (géppel olvasható formában tartalmazzák a bibliográfiai rekordokat, szokás nevezni őket online katalógusnak is, azaz opacnak - Online Public Access Catalogue)