3.11. A dokumentumok teljes tartalmi feltárása

3.14. táblázat - 1. példa: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete

FeladatA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténetejogtudomány, halálbüntetés, nemzetközi gyakorlat, Magyarország, történeti tárgyalásmód343.25(100)(091)

343.25(439)(091)
büntetőjog, halálbüntetés, jogtörténet, Magyarország
Magyarázat az ETO jelzethez: A jelzetben szereplő főtáblázati szám a halálbüntetés fogalmát fejezi ki. A főtáblázati szám az ETO hierarchikus felépítésből adódóan magába foglalja a jogtudomány: 34, és a büntetőjog: 343 fogalmakat is. Az egyetemesség, nemzetköziség kifejezésére a (100) földrajzi alosztás szolgál, a történeti tárgyalásmódot pedig a (091) formai alosztás fejezi ki.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: A tárgyszavak az OSZK tezauruszból származnak. A halálbüntetés szóval léptünk be a tezauruszba, és az eredményül kapott deszkriptorcikkből látszik, hogy a halálbüntetés deszkriptor, tehát ebben a formában felhasználató osztályozási kifejezésként. A deszkriptorcikkből látjuk a fogalom fölérendeltjét, a büntetőjogot, amit ugyancsak érdemes tárgyszóként felhasználnunk. Erre azért van szükség, mert azoknak a használóknak, akik a büntetőjog iránt érdeklődnek releváns lehet a halálbüntetéssel foglalkozó dokumentum is, viszont ez a dokumentum csak akkor válik számukra visszakereshetővé, ha megkapja a büntetőjog tárgyszót. Tárgyszavazásnál különösen ügyeljünk a használói szempontokra, és a várható keresési stratégiákra. A történetiséget a tezauruszban az egyes tudományterületek megnevezésénél találjuk a történet szóval összekapcsolva. Ha nincs megfelelő összetett deszkriptor, akkor a "szakterületi történelem" deszkriptor és az adott szakterület, szakma stb. deszkriptora együtt használandó.

3.4. ábra - A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete

A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete


3.15. táblázat - 2. példa: Európa fái: 1500 faj gazdagon illusztrált, szakszerű leírása

FeladatA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
Európa fái: 1500 faj gazdagon illusztrált, szakszerű leírásanövényföldrajz, fák, Európa, növényhatározó582.091(4)( 083.71)

581.9(4)(083.71)
fa, flóra, Európa, növényhatározó
Magyarázat az ETO jelzethez: A használat szempontjait szem előtt tartva, ha egy adott földrajzi terület növényvilágát vagy annak egy konkrét növényét tárgyalja egy dokumentum, minden esetben fejezzük ki a növényvilág összességét kifejező növényföldrajz fogalmat is az 581.9 főtáblázati számmal. Könnyű belátni, ha valaki Európa növényföldrajza iránt érdeklődik, akkor nagy valószínűséggel érdekelni fogják a fák is. A fák fogalom az általunk használt 2005-ös ETO kiadásban az 582-es főtáblázati számmal és a .091-es pontnullás nem önálló speciális alosztással fejeződik ki. A fa fogalom más tárgyalási módban az ETO több helyén is megtalálható, például a 691.1 jelzettel kifejezve mint építőanyag. Figyeljünk rá, hogy minden esetben a dokumentum tárgyalási szempontjainak megfelelő jelzetet válasszunk!
Magyarázat a tárgyszavakhoz: A tezauruszba a fák szóval nem tudunk belépni, tehát logikusan a szó egyes számú alakjával, a fa szóval kell megpróbálni a belépést, ami sikerrel is jár. A szó szabályos, tárgyszóként használható alakja tehát a fa. Ebből a példából is világosan látszik, hogy mit is jelent az a megállapítás, hogy a tárgyszó egy nyelvileg szabályozott osztályozási kifejezés. A növényföldrajz szó sem eredményez találatot, ilyen esetben érdemes az alapszóval, mint most például a növénnyel próbálkoznunk. A növény szó vezérdeszkriptor, a deszkriptorcikkben megtaláljuk a flóra szót, ami a növényföldrajz helyett használható tárgyszó. A növényhatározó minden fenntartás nélkül használható osztályzási kifejezés a tezauruszban.

3.5. ábra - Európa fái: 1500 faj gazdagon illusztrált, szakszerű leírása

Európa fái: 1500 faj gazdagon illusztrált, szakszerű leírása


3.16. táblázat - 3. példa: A mélységből kiáltok:  depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban

FeladatA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
A mélységből kiáltok:  depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorbanöngyilkosság, depresszió, kábítószer-fogyasztás, serdülők616.859.4-053.6

613.81/83-053.6

616.89-008.441.44-053.6

159.922.8

37.018.1-053.6

364.2:159.9-053.6
depresszió, öngyilkosság, kábítószer-fogyasztás, alkoholfogyasztás, serdülőkor, serdülőkor lélektana, családi nevelés
Magyarázat az ETO jelzethez: A tartalmi feltárás nehézségét ebben a feladatban a téma összetettsége jelentette, több irányból is fel kellett tárnunk a tartalmat. Az orvostudomány felől közelítve a , 61-es osztályban találtunk megfelelő jelzeteket az öngyilkosságra, a depresszióra, az alkohol-és kábítószer-fogyasztásra. Ezeket a jelzeteket minden esetben pontosítottuk a személyek csoportját, jelen esetben a serdülőket, kifejező általános ismérvek szerinti nem önálló alosztással. Fontos, hogy a pszichológia irányából is visszakereshetővé váljon a dokumentum, ezért szerepel a jelzetek között az 1-es főosztályból a serdülőkor pszichológiája jelzet. A címből ugyan nem derül ki, de ha tanulmányozzuk a dokumentumot, akkor egyértelmű, hogy a nevelés, konkrétabban a családi nevelés is fontos tárgya a dokumentumnak, ezért szerepel a jelzetek között a 37-es osztályból is elem. Az érzelmi szükségleteket kifejező 364.2 jelzet is fontos ismérv a tartalomhoz.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: Az alkalmazható tárgyszavak megkeresése nem okoz különösebben nagy nehézséget a tezauruszban, mivel azok viszonylag egyértelmű szakkifejezések. A tezaurusz a fogalmak relációinak, kapcsolatrendszerének feltérképezésével nagy segítségünkre lehet a téma árnyalt tárgyszavazásában. Például az alkoholfogyasztás tárgyszóval belépve a használható deszkriptorok között megtaláljuk a kábítószer-fogyasztást is. Ugyanez a helyzet a serdülőkor és a serdülőkor lélektana tárgyszavakkal is.

3.6. ábra - A mélységből kiáltok:  depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban

A mélységből kiáltok:  depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban


3.17. táblázat - 4. példa: Régi magyar mesterségek - családneveink tükrében:  egy pályázat legjobb darabjai

FeladatA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
Régi magyar mesterségek - családneveink tükrében:  egy pályázat legjobb darabjaimagyar néprajz, mesterségek, magyar nyelv, családnevek, pályázat, tanulmánygyűjtemény392.91(=00)(439)

331.54

811.511.141'373.232

06.063(439)
magyar néprajz, foglalkozás, magyar nyelv, családnév, pályázat, tanulmány
Magyarázat az ETO jelzethez: A dokumentum témája összetett, több irányú felhasználói érdeklődésre tarthat számot. Visszakeresési ismérvet kell biztosítanunk a dokumentumhoz a családnevek mint nyelvészeti probléma, továbbá mint néprajzi kérdés iránt érdeklődőknek, valamint a mesterségeket, foglalkozásokat is visszakereshetővé kell tennünk. Egy adott nyelv nyelvészeti problémáját az ETO-ban a nyelv főtáblázati számával, és az ehhez kapcsolódó, a nyelvészeti kérdést kifejező nem önálló speciális alosztással tárjuk fel. Jelen esetben az adott nyelv a magyar nyelv, melynek jelzete a 811.511.141, a nyelvészeti probléma pedig a családnév, melyet a 81-es nyelvészet osztálynál találunk meg felsorolva mint aposztrófos speciális nem önálló alosztást, '373.232. A családi nevek néprajzi szempontból a 392-es alosztályban, a magánélet szokásai és hagyományai táblázati részben találhatóak. Az etnikai alosztással azt fejezzük ki, hogy sok magyarországi nemzetiség, etnikum családneveit vizsgálja a dokumentum. A foglalkozások kifejezésére a 33-as gazdaság osztály 331-es munkaügy alosztályában szereplő 331.54-es hivatások foglalkozások általában jelzet használható fel. A dokumentumban egy konkrét pályázati felhívás díjnyertes pályamunkái találhatóak, ezért nincs akadálya, hogy a pályázatot főtáblázati jelzet formájában tegyük visszakereshetővé. Ez a pályázat testületek által szervezett volt, így a 06-os szervezetek és más együttműködési formák alosztályban találunk rá megfelelő jelzetet.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: A dokumentum témája nem tartalmaz speciális szakkifejezéseket, a tezauruszban a használható tartalmi ismérvek, tárgyszavak megkeresése viszonylag egyszerű. A mesterségek kapcsán találkozhatunk egy kis nehézséggel: itt célszerű eleve csonkolt, egyes számú alakkal megpróbálkozni a belépéssel a tezauruszba a mesterség* formában, és már eleve feltételezhetjük, hogy a szó szinonímája is szóba jöhet osztályozási kifejezésként. Ez be is igazolódik, mivel a mesterség szónál belépve a tezauruszba csak egy utalót találunk a foglalkozás szóra, ami azt jelzi, hogy a mesterség nem használható osztályozási kifejezésként, csak a foglalkozás. A* karakterrel csonkolást hajtottunk végre, ami ebben az esetben tetszőleges számú katakter elhagyását jelentette a szó végéről.

3.7. ábra - Régi magyar mesterségek - családneveink tükrében:  egy pályázat legjobb darabjai

Régi magyar mesterségek - családneveink tükrében:  egy pályázat legjobb darabjai

3.18. táblázat - 5. példa: A fáraók földjének Nobel-díjasa:  kémiai Nobel-díj, 1999

FeladatA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
A fáraók földjének Nobel-díjasa:  kémiai Nobel-díj, 1999kémia, tudósok, kémikusok, Ahmed Zewail, Amerikai Egyesült Államok, Egyiptom, 20-21. század, memoár

54(73)(092)Zewail, A.(0:82-94)

54(620)(092)Zewail, A.(0:82-94

001(73)(092)Zewail, A.(0:82-94)

001(620)(092)Zewail, A.(0:82-94)

323.3-057.4(73)(092)Zewail, A.(0:82-94)

323.3-057.4(620)(092)Zewail, A.(0:82-94)

316.37-057.4(73)(092)Zewail, A.(0:82-94)

316.37-057.4(620)(092)Zewail, A.(0:82-94)

Zewail, Ahmed, vegyész, tudós, Egyiptom, Egyesült Államok, 20. század, 21. század, memoár
Magyarázat az ETO jelzethez: A dokumentum egy tudós vegyész önéletírása, ezért a kémia 54-es főtáblázati számát adtuk elsődleges visszakeresési ismérvként. Mivel egy személy életrajzán keresztül van szó a kémiáról, jelezni kell az életrajzi tárgyalásmódot a (092) formai alosztásssal, amit a személy neve kell, hogy kövessen. A dokumentum formája is speciális, önéletírás, ezért szekesztett formai alosztás kellt készítenünk, mert memoár formai alosztás nem található a segédtáblázati részben. A szerkesztett formai alosztás mindig (0-val kezdődik, és ehhez kapcsoljuk viszonyítással, :-tal, a formát kifejező jelzetet. Jelen esetben a memoár egy irodalmi műfaj, ezért a 82-es irodalom osztályban megkeressük, hogy melyik kötőjeles nem önálló speciális alosztás fejezi ki a memoárt mint műfajt, ez a -94. A 82-94 jelenti tehát az irodalmi memoárt, és ezt a (0: után írva, megalkotjuk a memoár formai alosztást. A dokumentum érdekes lehet azok számára is akik az amerikai vagy egyiptomi tudományos élet vagy a tudósok iránt érdeklődnek, ezért érdemes a tudomány 001-es jelzetével, és a társadalmi rétegek, tudományos dolgozók jelzetével is ellátni a dokumentumot. Ez a jelzet kifejezhető a belpolitika-társadalmi csoportok főtáblázati számmal vagy a szociológia-az egyének mint a társadalmi szerkezet alkotóelemei főtáblázati számmal. Mindkét megoldásban a személyek csoportja-tudományos dolgozók nem önálló általános alosztás kapcsolódik a főtáblázati számokhoz.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: A tezauruszban a kémikus* alakkal belépve egy utalást alálunk, ami elvezet bennünket a használható tárgyszóhoz, a vegyészhez. A vegyész deszkriptor deszkriptorcikkében fölérendelt fogalomként megtaláljuk a tudós szót mint további tartalmi ismérvet. Az Amerikai Egyesült Államok alakkal be tudtunk lépni a tezauruszba, de ebben az esetben is utaló jelezte, hogy az Egyesült Államok a használható tárgyszó. Az évszázadok esetében a 20*-gal volt praktikus a tezauruszba belépni, mert nem tudhattuk, hogy mi a használatos forma.


3.8. ábra - A fáraók földjének Nobel-díjasa:  kémiai Nobel-díj, 1999

A fáraók földjének Nobel-díjasa:  kémiai Nobel-díj, 1999


3.19. táblázat - 6. példa: Vad lovak : Határvidék-trilógia első rész

FeladatA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
Vad lovak : Határvidék-trilógia első rész /Cormac McCarthyszépirodalom, amerikai regény magyar nyelven821.111(73)-31=511.141amerikai angol irodalom, regény
Magyarázat az ETO jelzethez: Szépirodalmi művek esetében a tartalmi feltárásnak kizárólagosan az lehet a feladata, hogy a formai feltárás során rögzített leíró jegyeket kiegészítse. A szépirodalmi művek tartalma mindig fiktív, így annak rekonstruálása és reprezentálása nem a feladatunk. A tartalmi feltárás annak az irodalomnak a feltárására szorítkozik, amelyhez tartozónak a szerző vallotta magát, amely részeként a munkásságát kifejtette. Példánkban Cormac McCarthy amerikai regényíró, így az irodalalom, amelyhez tartozik az amerikai angol irodalom. A dokumentum főtáblázati száma az angol irodalom lesz, amely kiegészül az Amerikai Egyesült Államokat kifejező (73)-as földrajzi alosztással, majd ezt követi a műfajt kifejező kötőjeles nem önálló speciális alosztás. Minden esetben az irodalom főtáblázati száma és a földrajzi alosztás alkotják az irodalom jelzetét, ha az nem a nemzetállam területén lévő irodalom. A jelzetláncot a nyelvi alosztás zárja, melynek jelentése magyar nyelven. A nyelvi alosztás közlése nem kötelező. Vannak könyvtárak, melyek gyakorlatában a szépirodalmi művek ETO jelzete tartalmazza a szerző nevét is, ez csak megállapodás és szokás kérdése. Jelzetünk így nézne ki a szerző nevével kiegészülve: 821.111(73)-31McCarthy=511.141. Lehetőségünk van arra is, hogy a mű konkrét kiadásának sajátosságait is érzékeltessük a jelzetben, erre szolgálnak a a szerző nevét, a névalosztást követő nem önálló speciális alosztások. Esetünkben az A/Z7 használható, ennek jelentése a szerző egyes művei. Jelzetünk így kiegészülve: 821.111(73)-3McCarthy7=511.141. Szépirodalmi művek esetében a jelzetelemek sorrendje tehát a következő lehet: irodalom, műfaj, szerző, a kiadás sajátosságai, nyelv. Az irodalom és a műfaj kifejezése kötelező, a többi jelzetelem használata opcionális, viszont egy gyűjteményen belül mindenképpen kívánatos egységes gyakorlatot folytatni.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: A tárgyszavak sorában a szépirodalom kifejezést már nem szerepeltetjük, mert túlságosan általános. Az amerikai angol irodalom és a regény tárgyszavak is megtalálhatóak a tezauruszban, osztályozási kifejezés minőségben.

3.9. ábra - Vad lovak : Határvidék-trilógia első rész

Vad lovak : Határvidék-trilógia első rész